|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Списък на съкращенията в документите на Държавна сигурност ПДФ Е-мейл
Речник - Речник
Написано от Христо Христов   
Вторник, 03 Май 2011 11:08

Сайтът Държавна сигурност.com предлага списък на съкращенията, които се срещат в документите на Държавна сигурност, Министерството на вътрешните работи и Министерството на народната отбрана.

Целта е бързо и лесно да се извършват справки при работата с тях.

В списъка са включени не само специфични за понятийния апарат на МВР и ДС съкращения, но също така и такива, които се отнасят до различни организации, обекти и страни.

Списъкът не е изчерпателен и периодично ще бъде попълван.

.

 

 

А

 АБПФК – активен борец против фашизма и капитализма
 АМ – Активно мероприятие
 АОНСУ – Академия за обществени науки и стопанско управление
 АОР – Агентурно-оперативно разузнаване
 АФП – Агенция Франс прес

 

Б

 БАН – Българска академия на науките
 БЗМС – Български земеделски младежки съюз
 БЗНС – Български земеделски народен съюз
 БКМС – Български комунистически младежки съюз
 БКП – Българска комунистическа партия
 БНА – Българска народна армия
 БНК – Български национален комитет (българска емигрантска организация)
 БНФ – Български национален фронт (българска емигрантска организация)
 БОД – Българско освободително движение (българска емигрантска организация)
 БОДК – Бюро за обслужване на дипломатическия корпус
 БОНСС – Български национален студентски съюз
 БРП (к) - Българска работническа партия (комунисти) 

БТА – Българска телеграфна агенция

 

В
 

 ВВ – Вътрешни войски
 ВВС – Военновъздушни сили
 ВГУ – Второ главно управление (на ДС)
 ВД – Варшавски договор
 ВЕ – Вражеска емиграция
 ВИ – Въдворяване и изселване (отделение в ДС)
 ВИ – Висш институт (Г. Димитров”,1987-1991 г.)
 ВКР – Военно контраразузнаване (Трето управление на ДС)
 ВМС – Военноморски сили
 ВН – Външно наблюдение
 ВНС – Велико народно събрание
 ВР – Вербовъчна разработка
 ВРЯН – Внезапно акетно-ядрено нападение
 ВС – Висша школа („Г. Димитров” 1952-1969 г.)
 ВСШ – Висша специална школа („Г. Димитров”1969-1987 г.)
 ВТО – външнотърговска организация

 

Г
 

 ГВ – Гранични войски
 ГД – Групово дело
 ГДОР – Групово дело за оперативна разработка
 ГДР – Германска демократична република
 ГКПП – Граничен контролно-пропусквателен пункт
 ГО – Граничен отряд
 ГСУ – Главно следствено управление
 ГУТП – Главно управление на Трудовата повинност
 ГЩ – Генерален щаб

 

Д
 

 ДВ – Доверена връзка

ДДС – Дирекция Държавна сигурност
 ДЗ – Дезинформация
 ДЗ – Доброволен заявител
 ДИА – Дирекция “Информация и архив” (на МВР)
 ДИТС – документално-информационно търсеща система
 ДЛ – Доверено лице
 ДНМ – Дирекция на народната милиция
 ДОН – Дело за оперативно наблюдение
 ДОП – Дело за оперативна проверка
 ДОР – Дело за оперативна разработка
 ДОТИ – Дирекция оперативно-техническа информация (на МВР)
 ДС – Държавна сигурност

 

З 

 З/А – Задграничен агент
 ЗАТО – Злоумишлени телефонни обаждания
 ЗЕС – Западноевропейски съюз
 ЗП – Задгранични паспорти (отдел)

 

И
 

 ИД – Информационно дело
 ИПЦ – Идеологически подривни центрове
 ИР – Изменник на родината

 

К
 

 КА – „Картотека и архив” (служба в ПГУ)
 К.А. – Камерна агентура
 КВ – Кандидат за вербовка
 КГБ – Комитет за Държавна сигурност (на СССР)
 КДС – Комитет за Държавна сигурност (на НРБ)
 КИК – Комитет за изкуство и култура
 КПСС – Комунистическа партия на Съветския съюз
 КК – Конспиративна квартира
 КОС – Контрол на общоопасните средства (звено в МВР)
 КРО – Контраразузнавателен отдел (или контраразузнавателни органи на западните специални служби)

 

Л
 

 ЛР – Лична разработка

 

М
 

 МВР – Министерство на вътрешните работи
 МВнР – Министерство на външните работи
 МИД – в Министерство на външните работи (от рус. МИД – Министерство инностранных дел)
 МНО – Министерство на народната отбрана
 М „Вихрен” – Контрол върху личната и служебна кореспонденция
 М „Канал” – Мероприятие по вражеската емиграция
 М „Лъч” – Подбор и вербуване на чужди граждани за агенти
 М „Пирин” – Подслушване на домашен и служебен телефон
 М „Родопи” – Микрофонно подслушване
 „М – 50” – Мероприятие 50 (привличане към сътрудничество на чужд агент)
 МР/К – Мероприятие за обезпечаване сигурността на секретните обиски, извършвани от ДС и КГБ
 МС – Министерски съвет


Н


 НИКК-ДНМ – Национален институт по криминология и криминалистика към Дирекцията на народната милиция
 НКВД – Народен комисариат за вътрешни работи (на СССР)
 НК – Наказателен кодекс
 НМ – Народна милиция
 НОВА – Народоосвободителна въстаническа армия

 НОР – Нещатен оперативен работник
 Н.Р – Нелегален разузнавач
 НРБ – Народна република България
 НРС – Национална разузнавателна служба
 НС – Народно събрание
 НСЗК – Национална служба за защита на конституцията
 НСлС – Национална следствена служба  
 НСТ – Национален съюз на труда
 НСЗК – Национална служба за защита на конституцията
 НТР – Научно-техническо разузнаване
 НТУ – Научно-техническо управление

 

О
 

 ОАР – Оперативно-агентурна разработка
 ОБВЕ Организация на българската вражеска емиграция
 ОВ – Оперативна връзка
 ОВД – Организация на Варшавския договор
 ОВС – Обединени въоръжени сили (на страните-членки на Варшавсшия договор)
 ОД – Отчетно дело
 ОЗП-МВР – Отдел „Задгранични паспорти” на МВР
 ОМ – Остри мероприятия
 ОНД – Оперативно-наблюдателно дело 

 ООН Организация на обединените нации 
 ОПД – Оперативно профилактично дело
 ОР – Оперативен работник
 ОРОН – Оперативен работник на обществени начала
 ОСД – Оперативно справочно дело
 ОСС – Окръжна следствена служба
 ОТМ – Оперативно-техническо мероприятие
 ОТУ – ДС – Организационно-техническо управление на ДС
 ОУ-МВР – Окръжно управление на МВР
 ОФ – Отечествен фронт

 

П
 

ПВ – Пунктове за връзка
ПВО – Противовъздушна отбрана
ПВС – Прокуратура на въоръжените сили
ПВХО – противовъздушна и химическа отбрана
ПГУ – Първо главно управление (на ДС)
ПДЯ – Постоянно действаща явка
ПИ – Представляващ интерес
ПЛ – Перспективно лице
ПНР – Полска народна република
ПО – Пожарна охрана
ППО – Противопожарна охрана
ППО – Първична партийна организация


Р
 

РМС – Работнически младежки съюз
Р. О. – Разузнавателен отдел
РО-УГВ – Разузнавателен отдел на управление „Гранични войски”
РРС – Районна радиостанция
РТР – радио-техническо разузнаване
РУ – Разузнавателно управление
РУМНО – Разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана
РУ-ГЩ – Разузнавателно управление на Генералния щаб
РУС – Регионално управление сигурност
РЯН – Ракетно-ядрено нападение

 

С
 

САЛТ – Преговори за ограничаване на стратегическите оръжия
СБЖ – Съюз на българските журналисти
СБП – Съюз на българските писатели
СВ – Сухопътни войски
СВ – Строителни войски
СГУ – Софийско градско управление (на МВР)
СИА – Служба “Информация и архив” (на МВР)
СИВ – Съвет за икономическа взаимопомощ
„Система – 1” – Информационна система на ПГУ на ДС
СКРЕЧ – Информационна система на МВР, съдържаща статистическите листове за влизане и излизане от България
СИТАУ – Служба за информационни технологии и автоматизация на управлението (МВР)
СКИАД – Служба за контрол и информационно-аналитична дейност (на МВР)
СКК – Съюзна контролна комисия
СОУД – Система за обединен отчет на данните за противника на специалните служби във Варшавския договор (функционирала 1979-1990 г.)
СС – Секретен сътрудник
СССР – Съюз на съветските социалистически републики

 

Т
 

ТВО – Трудово-възпитателно общежитие
ТКЗС – трудово-кооперативно земеделско стопанство

 

У
 

УГВ – Управление „Гранични войски”
УНР – Унгарска народна република
УНТР – Управление „Научно-техническо разузнаване” (в ПГУ от 1980 г.)
УБО – Управление безопасност и охрана (Пето управление на ДС)

 

Ф
 

ФРГ – Федерална република Германия


Х
 

ХКК – Хазяин на конспиративна квартира

 

Ц
 

ЦДОИ – Централно дело за оперативно издирване
ЦИОУ – Централно информационно организационно управление (на МВР)
ЦК – Централен комитет
ЦРУ – Централно разузнавателно управление на САЩ
ЦУ – Централно управление

 

Ч
 

ЧССР – Чехословашка социалистическа република


Щ
 

ЩМП – Щателна митническа проверка

 

Ю
 

ЮПИ – Юнайтед прес интеренешънъл

 

Я
 

ЯК – Явочна квартира

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов