|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Становище: Принадлежността на журналист към ДС е несъвместима с принципа на независимост ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - Медии
Написано от Христо Христов   
Събота, 28 Април 2012 13:19

Сайтът Държавна сигурност.com публикува пълния текст на малко известно на широката общественост  становище на Комисията за етика в електронните медии, което се отнася за принадлежността на журналистите към структури от категорията на специалните служби, каквато е бившата ДС.

Становището е прието през 2009 г., след като комисията по досиетата обяви в няколко решения лицата с принадлежност към ДС в електронните медии.

Документът е публикуван на сайта на Националния съвет за журналистическа етика (http://www.mediaethics-bg.org/index.php?do=35&id=244) в категория „Препоръки”.

.

 

 

СТАНОВИЩЕ
на Комисията за етика в електронните медии
Комисията по етика в електронните медии на свое заседание на 12.10.2009 г. в състав:

Кирил Вълчев - Председател
Светла Петрова – заместник председател
Александър Кашъмов – заместник председател
Васил Самарски
Ели Герганова
Нина Венова
Пролет Велкова
Ренета Николова
Татяна Величкова
Татяна Симеонова
Цветанка Ризова
Цеца Ефтимова

В съответствие с чл.21, ал.1 от Правилника за дейността на Комисията за етика в печата и Комисията за етика в електронните медии всяка от комисиите може по своя инициатива да разглежда въпроси от обществен интерес.

През 2008 г. в изпълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА създадената със закона комисия издаде решение за установяване на принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност и оповестяването на журналисти. Оповестяването на тази информация възобнови дебати, водени в професионалните среди и групи от обществото от 1990 г. насам. В тази връзка се оформят две основни позиции:

 

  • Принадлежността на журналисти към органите на бившата ДС поставя проблеми относно независимата журналистика и е несъвместима с основни изисквания към професията
  • Принадлежността на журналисти към органите на бившата ДС не поставя сериозни проблеми относно независимата журналистика и е съвместима или безразлична по отношение на основни изисквания към професията.Относими към темата са две групи разпоредби на Етичния кодекс. Според Преамбюла на Кодекса:

Съгласно Конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;
Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;
Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;
Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;
Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация;
Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии , приемаме следните принципи :

Втората група относими към темата разпоредби от Кодекса съдържат конкретни ангажименти:
3.    РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
3.2 Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.
3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните или спонсорираните материали.
3.4 Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.
3.5 Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.
3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.
3.7 Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този Кодекс.
3.8 Ние няма да плащаме на източници  за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае,  ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

Цитираните текстове от Етичния кодекс на българските медии следва да се тълкуват в светлината на международните актове за правата на човека и конкретно:

  • Чл.19 от Всеобщата Декларация за правата на човека
  • Чл.10 от Конвенция за защита правата на човека и основните свободи
  • Чл.19 от Международния пакт за гражданските и политическите права.

Комисиите са овластени да тълкуват и прилагат Етичния кодекс на българските медии доколкото с Правилника за дейността на Комисията за етика в печата и Комисията за етика им е предоставено да издават решения по конкретни жалби или становища по въпроси от обществен интерес. Ето защо за становище по въпрос от обществен интерес е допустимо и дори наложително тълкуването на Етичния кодекс.

В Етичния кодекс на българските медии не се съдържат конкретни разпоредби относно наличието или липсата на принадлежност към ДС или други държавни служби за сигурност. Същевременно с Кодекса се предписват правила и принципи, които се отнасят както до медиите, така и до отделните журналисти и журналистическата дейност като цяло. В чл.21 от Правилника за дейността на Комисията за етика в печата и Комисията за етика е употребен изразът „принципни въпроси на журналистическата дейност”.

В Етичния кодекс няма предписание относно наличието или липсата на цитираната конкретна категория принадлежност, но има предписания относно независимостта на журналистиката от политически или икономически натиск или влияния (3.1.) и относно недопустимостта на каквито и да било «лични, политически или финансови стимули», които могат да повлияят на способността за предоставяне на обществото на точна информация (3.4).

Тези въпроси придобиват още по-голямо значение с оглед на ролята на медиите в демократичното общество. В тази връзка Европейският съд за правата на човека подчертава относно ролята на пресата:

„... неин дълг е да разпространява информация и идеи по въпроси от обществен интерес. Не само пресата има задачата да разпространява такава информация и идеи, а и обществото има правото да ги получава. Ако това не е така, пресата няма да бъде в състояние да играе своята жизнено важна роля на "обществен страж". (решение по делото Торгейрсон с/у Исландия)

Независимостта от външни влияния, особено такива от политически и икономически характер е недопустима за медиите и журналистите с оглед ролята им да дадат възможност обществото да обхване всички гледни точки. В друго решение Съдът отбелязва:

„Освен това, свободата на печата дава една от най-добрите възможности за обществото да узнае идеите и възгледите на политическите лидери и да оформи мнението си за тях. По-общо, свободата на политическия дебат е в самата същност на концепцията за демократично общество, която е намерила отражение в цялата Конвенция.” (решение по делото Лингенс с/у Австрия)

Принадлежността към службите за сигурност следва да се разглежда като широка изложеност на влияния и стимули. Този вид служби се характеризират със строга йерархия, отношения на власт и подчинение, конспиративност. Отделно от конкретната морална оценка на орган като Държавна сигурност, дадена и в документи на Съвета на Европа, принадлежността на едно лице към каквато и да е служба за сигурност и едновременно с това към журналистическата дейност представлява конфликт на интереси само по себе си.

Практическото приложение на това заключение е в сферата на конкретната преценка на конкретните медии.

Водима от горното, Комисията за етика в електронните медии изразява следното становище:

„Принадлежността на журналист към структури от категорията на службите за сигурност е несъвместимо от гледна точка на принципа за журналистическата независимост”.

 

Коментари 

 
+3 #27 svetlan 2012-05-05 21:15
Драги Любо,принадлежн остта на Иво Инджев към ДС не го прави автоматически комунист и част от системата на репресии. И Вие сте бил член на ДКМС,но не сте комунист,нали,б или са членове на БКП и ДКМС много от истинските антикомунисти от по-младите генерации.Ако Инджев действително е служил "предано" на комунистическaт а сган,сега какво му пречи да служи,дори още по-предано. Болшевиките нямаше да изпуснат такъв "предан" кадър. И един истински "комунист" и "предан" служител на ДС съвсем няма да има свой сайт и да пише всеки ден по няколко статии,нито пък да издава книги. И постояно разглобява на съставни част новокомунистиче ската и новочекистрката пропаганда на българо-руските гамени.Я посочете поне една стати на Инджев ,в която той застава на страната на комунистическит е поипълзновения и провокации.Истински преданите на комунизма агенти и до днес служат истински предано на комунистическат а сган. И на Ифандиев да са предложили комадировка в Лондон,и той би приел,какво мислиш,той ще скочи и ще навре ОРаботник от ДС в кучи з...к,че се е опитал да го вербува. Ти знаеш ли каква чест беше някой да пътува на Запад и се връща безрепядствено.Маниакалния страх и неприязъм към Инджев е точно копие на комунистичско-десарски метод. Кажат ли тези гу(а)дове,че някой е "фашист" значи остава да е фашист докрай. Нали никога не са изразили съжаление,че са определили някого за фашист,пък се оказало,че не е фашист.Или убили някого,но после са сбъркали....Не,такъв филм няма.Не им вярвай много,много на комунистите.
 
 
+1 #26 luba6a2011 2012-05-05 19:18
Уж без комунисти, по комунистическиМоят приятел, политическият затворник на комунизма Янко Янков писа: „В целия този контекст на противогражданс ко конвергентно функциониране на западните и на източноевропейс ките елити пределно ясно е очертана стратегията, най-дълбоката същност на която е формулирана още от гениалния политико-полицейски интригант Жозеф Фуше (1759-1820), който като министър на вътрешните работи на няколко последователно сменящи се уж противостоящи си политически режими на Франция по превъзходен и ненадминат начин е формулирал тезата, че управляващата класа на една намираща се в състояние на нестабилност държава може да поддържа властта си, като систематично обявява за подозрителен и недостоен всеки истински противник на престъпната власт; тъй като обявяването на един истински противник на властта за подозрителен е присъда, която му отнема най-ценното, което той притежава – достойното му минало, доверието и уважението, без които той не може да бъде облечен във власт, чрез която валидно и реално да поиска отговорност от управляващите заради извършените от тях престъпления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА прекратяване на наказателно производствоТак а, в целия този зловещ контекст на античовешко конвергиране на западните и източните елити като напълно естествена е наложена и се налага онази политическа и юридическа алхимия, благодарение на която кръвожадните комунистически и посткомунистиче ските мафиотски престъпници съумяват ─ от една страна ─ да представят себе си едновременно и като герои, и като невинни жертви, а техните жертви ─ като демони и дори палачи на режима.“[2]

Колко точно! Държавна сигурност, на която Иво Инджев предано е служил, изфабрикува „досие“ на обявения от „Амнести Интърнешънъл“ за „политзатворник № 1 на комунистическия режим у нас“. И години на ред не престават да вади този фалшификат, за да парират собствената му дейност на защитник на човешките права у нас. И да затваря устите на онези, които го подкрепят. Словото на Янко не намери отклик сред населението. Нито онова, което покойният Илия Минев се опитваше да изрече и написа. Както и книгите на политзатворници те Стефан Бочев, Георги Константинов – Анархията и доста други. Нашенци вярват на Инджевци. Тях припознават като „герои“, „антикомунисти“ . И вместо като палачи, каквито са в действителност, ги припознавате като... „жертви“ на „гадове“ от сорта на моя милост.

Един такъв обвинява: „Може и Петър Семерджиев да е участвал в комунистическит е репресии, но за да искат комунистите да го убият, това не го прави техен човек. А книгите му са съответен връх в историческата антикомунистиче ска проза. Поне аз не намерих нищо комунистическо в тях. Особено в книгата му за Диктатора (Живков). Иво Инджев може да е бил страхотен ДС-агент, да е докладвал всевъзможни неща, може да е бил началник на политотдела към БТА, но в последните години написа едни от най-силните антикомунистиче ски книги и статии. Ако Вие сте се промъкнал през цетката на ДС и БКП, много повече не можаха. Няма област в живота, в която комунистите да не са развивали своята дейност ─ изнуда, заплаха, клевета и др. Има неща, в които Инджев може и да греши, но много материали са изключително правдиви. От Вашите проучвания действително се вижда, че той е свързан с ДС, а кой журналист зад граница не беше свързан, особено тези в западните и развиаващте се старани. Проявявате голяма доза изнервеност и неучтивост към съвсем добронамерени читатели към Вас и Вашите убеждения. Винаги сте готов да изкарате някого комунистическо мекере. Който не Ви разбира, или Вие него, веднага го записвате член на БКП.[3] Поуспокойте се малко, разсъждавайте малко по-обективно и чак тогава заклеймявайте.“[4]
ей това последното са точно твоите слова към мен.Сега...по въпроса за този титан на антисъветизмЪ и ненавистен борец против червените свини,нека бъдем наясно-чета това,което Г-н Ифандиев е написал на сайта 'форумЪт'и по ми приляга(на мен) да му вярвам и се доверявам.Точка
 
 
0 #25 svetlan 2012-05-05 17:52
Още нещо по случая с Иво Инджев.
Нека да видим що за агент на ДС е бил. Работи под прикритие като агент на ПГУ на ДС към МВР зад граница. А когато е в страната,навярн о ОР от ВГУ ,или 6-то У-ние на ДС са в контакт с него. Но след като комунистическия режим падна,ДС го е снело от системата си и от статуса на "агент".Значи Инджев не е бил ревностен агент на ДС,щом като и той не е проявил желание за по-нататъшно сътрудничество. При това,няма документи,от които да личи,че той е бил ценен агент и ДС е останала много доволна от него. Или не е имал контакт със сериозни разузнавателни източници,или агентурната му дейнсот е била слаба и не по душа.Ако е бил ценен агент ,все ще има такава оценка.Извод-агента на ДС не е бил силен като такъв и ДС не е ималка кой знае каква полза от него.

Второ,по презумция следва,че един агент на ДС е силно вярващ в комунизма,защот о знае че като агент служи на комунистите. Но Иво Инджев не е бил член на БКП и дори "кандидат-член"(ако не греша),особено след 1990г. Значи той хем не е комунист,хем като агент не е допринесъл много на комунистите.И те не биха могли да останат доволни от него.

Но какво става после-Иво Инджев се проявява като силен антикомунист,ко ето комунистическат а централа веднага разбира и го смята за неин враг. Още по-лошо,Инджев се изявява и като силен антисъветчик. Комунистическат а сган съвсем се настървява срещу него и започва да го цака.По-късно,Инждев разобличава увяхналите напъни на съвременните руски чекисти да задържат позоциите си в България.И цакането продължава -до ден,днешен.
 
 
+1 #24 svetlan 2012-05-05 16:08
Такава е истината,за съжаление,Бълга рия си остана комунистическа дърава и запда изигра флирт с българските антикомунисти. Снимките от сайта на Ифандиев говорят достатъчно.Янко Янков е действително достоен антикомунист,но за съжаление и този път нищо няма да се получи.
 
 
+1 #23 luba6a2011 2012-05-05 11:12
 
 
+1 #22 svetlan 2012-05-05 10:03
Любо,и на мен ми става смешно. Ти се опшитваш да уязвиш един човек с похватите на сганта,използва йки само един-единствен факт от неговата личност-съпричастността му към ДС. Но биорафията на един човек не се определя само от един факт.Неговите убеждения,манта литет,поведение и пр.,се определят и от много други фактори и факти от живота му. Срещал ли си се с Иво Инджев?-не.Чел ли си книгите му?-не. Знаеш ли неговия личен живот?-не. Познаваш ли неговите политически и идейни позиции?-не.Добре,четеш неговото досие,четеш негови доклади в ДС,но само това не е достатъчно да го заклеймиш и унижиш. От статуса му на агент на ДС са минали повече от 22г. ,те не са ли достатъчни сам да се убедиш що за човек е той.Може ли някой,който те познава и само от един факт от твоята биография да те уязви ,или направи герой.Не се прави така драги Любо,това не е редно,не е джентълменско в края на краищата. Човешкия живот е компилация от убеждения,заблу ди,истини,компр омиси,силни и слаби периоди на поведение. Комунистите не признават тези неща,те си знаят едно и си го повтарят.И българчето нали е папагал,и то горкото-па,па,па,та,та та... Ти нали не живееш в България,нали не си наивен като нас,тук в Българията.Заминал си на Запад, а не си се освободил от българската примитивност,оп равяй се,времето лети...
 
 
0 #21 luba6a2011 2012-05-05 02:36
Светлане,започв а да ми става смешно :D кого и за какво да манипулирам?знаеш ли как му се казва на това?защо се вреш в л*ай*ната,когат о знаеш,че ще издеш такова!?на мен ми е през **** каккъв е Иво Инджев или Кеворк или Коритото и тподобните им.Нито пък някога ще седна да им чета книгите!!!манип улирате се вие там,щото тезинеща дето ги чета и поствам,не съм ги измислил аз.Даже,за разлика от теб съм с истинското си име на този сайт.Единственото,за ради което се моткам тук е да науча по-вече или да допринеса с нещо за истината,макар че тя е нещо прекалено индивидуално и също е предмет на манипулация!Зав иси от коя страна на тревата си...иначе пооживихме този заспал сайт-още едно доказателство,ч е май на никой не му пука какви мерзости е вършила ДС и защо днес България е на този хал...Аз бях загърбил тази територия,но след 11 години синът ми ме 'изкуши 'да го заведа там,където съм се родил и аз взех,че му се вързах...той се влюби и всяко лято ме тормозеше да ходим там...та от тези екскурзии и от трагичната действителност започнах пак да проявявам интерес и да се чудя защо,по дяволите нещата са така!?и си стигнах до изводите,които не са научно обосновани,а по скоро инстинктивни усещания,че бедите на чалгариеца идват от неимоверният му робски трудов стаж-7 века си се кланял,колениче л,дупел,нагажда л,подмазвал,дон осничел за едното оцеляване...ей това престъпниците комунисти са го имали в по-вече-затова и успяха да избият цветът на нацията и да направят българите най-жалките роби от всички европейски народи...и за съжаление този балкански етнос си отива...между другото-чета те много внимателно и много пъти ми се е искало да ти призная,че това,което си написал,бих написал и аз,но може би няма да го докарам така 'яко'.Даже се надявам един ден да се срещнем и побърборим...живот и здраве. и запомни от мен-моето становище никога няма да се промени и да изпитам симпатии към когото и да е от 'тях'-те са убили моя дядо и вуйчо и натуй отгоре изпитах 'железният юмрук на партията 'върху собствения си гръб!!!Няма да стане тази- да запея друга песен'признал съм си'-я ги вижте другите...а защо да не си помисля,че зад това признание пак има нещо гнило в Дания,а?нима сините не излезнаха най-гнусните предатели?бъкано в техните редици от ченгета и доносници.Ами те убиха всичко у повярвалия народ...ето на това се вика манипулации...вече 22 години...айде че съмна...иска ми се този сайт да се разрови там където ти казваш,ама няма да я бъде :sad:
 
 
+1 #20 svetlan 2012-05-04 23:43
Любо,похватът ти на манипулация е лесноразбираме, поставяте името на Иво Инджев наред с другите комунистически функционери,кои то и до днес са верни на комунистическат а сволоч и ДС. Кой от тях е давал интервю,кактоп това ,което го дава Инджев. Той признава,той не крие,той не лъже,той не увърта,не се орпавдава,не хленчи-"отидох сам при тях,такива бяха представите ми,обещаваха добра кариера".Кой от изброените от вас е изричал подобни думи.Всички са комунистически мекертета,"пар екселанс" И никой не им казва,че са сбъркали,никой не ги обвинява,никой не ги уиволнява,никой не ги подхлъзва по динени кори. И те са спокойни. Но Инджев говори-открито и без шмекерувания,не се прави на запсла гугутка и говори(и пише) това,което той смята за добре. Ама бил агент на ДС,добре,а кой от журналистите зад граница не е бил,дай ги тези ,мкоито са отказали вербовка и са заминали на Запад и в Америка,дори в Афганистан. Дай,посочи поне един и да му свлим шапка,ето Иво е "мизерник" и "изманик",ама Любо Лобомиров направи за смях оперативния работник (вербовчика) от ДС за смях и отиде да работи в Кьолн като кореспондент на БНР. Ти ,или не четеш внимателно какво пиша,или не го разбираш.Ама твоя работа. А не съм адвокат на Иво ндже,но съм прочел всичките му книги,без последната в съавторство са Г-н Котев,но скоро ще я имам.


Финалната част на коментара ти е изключително правдива и стойностна,напъ лно съм съгласен с теб.
 
 
+3 #19 luba6a2011 2012-05-04 22:39
това не писано от мен,само го поствам...Да сте виждали някога покойния Илия Минев в национален ефир? Или поне на телевизионния екран? Да сте гледали и слушали разговор с някогашния кинодеец Петър Гогов, създал антикомунистиче ска група, заради което освен близо петте години зад решетките, съсипаха живота му? Може би познавате схващанията на професора по право Янко Янков, защото сте следили поредица от негови телевизионни изяви? Нищо подобно! Гледате Иво Инджев и Георги Коритаров, Кеворк Кеворкян и Люба Кулезич, Иван Гарелов и Цвятко Цветков, Велислав Дърев и Тома Томов, Татяна Дончева и Андрей Райчев, Юрий Асланов и Красимир Райдовски, Татяна Буруджиева и Петьо Блъсков, Евгений Дайнов и Огнян Минчев... Някой запитвал ли се е: Защо все тези палачи – до един комунисти и ченгета, и никога мъчениците на комунистическия режим? Или допускате, че страдалците нямат какво да кажат на обществото?

Който и офицер от Държавна сигурност или от Народната милиция да попитате, ако за миг бъде честен, ще ви признае: веднъж ченге, завинаги ченге.
„─ Г-н Инджев, нека още от самото начало изясним цялата истина за агентурното ви минало.

─ Истината е, че аз доброволно отидох при тях, инициативата беше моя. Имам предвид отидох при хората от Първо главно. Не се правя на жертва. Бях едва на 20 години. Току-що излязъл от казарма. А те ни промиваха мозъците още от детската градина. Пък и тогава такива ми бяха представите за живота. Всичко това изглеждаше много светло като перспектива. На младеж като моя милост хората от Държавна сигурност освен всичко друго обещават кариера, власт, влияние, пътувания, пари, разбира се. Звучеше много примамливо. И вълнуващо.

─ И какво стана по-нататък?

─ Бях държал изпити тук в Софийския университет и заминах да уча в Московския държавен университет като стипендиант на Държавна сигурност.

─ Подписахте ли прословутата декларация за сътрудничество и някакви други документи преди това?

─ Със сигурност съм подписвал някакви документи, някаква декларация там. Имал съм със сигурност и някакво агентурно название там. Това впрочем скоро ще се види. Буквално до дни смятам да видя прословутото си досие. Много съм любопитен да прочета какво пише там.“....

без коментар.Всъщност какво значаение има,афтъ ол?КомунизЪмЪт си цъфти с нови,неподозира ни сили-но този път е малко по-различно-вече няма страх от вождЪ-клановете се групираха и се краде като за последно,пак падат в кърви знайни деца на партизани,шумка ри ,без никаква протекция от никого-играта е жестока,но тя винаги е била такава-щом си се хванал на нея!!!МоралЪт е на най-високо посткомунистиче ско ниво-никога не е бил толкова гол и брутален,то всъщност морал няма,както и права,свободи,д емокрация...дрън дрън...гадното е,че преди 89 нормалните 'зяпаха'на запад-да идат,да видят,да се уредят...какво е по-различно сега?Само че ЗападЪ изигра хорицата-съюзи се с червените свини и запретнаха ръкави на общата трапеза за плюскане...на кой му пука за чалгарийския пенсионер,на кой!?!че да го мисля аз Иво дали е агент под или над прикритие,защо въобще е бил и так далеее ...който крал крал-преходЪт приключи-оправяй се как можеш
между другото,по времето ,когато се готвех да кандидатствам,ж урналистиката и правото бяха специални профили-там не можеше да се кандидатствува без да покриваш необходимите критерии...на мен ми бе разрешено да бъда...пожарникар :lol:
 
 
0 #18 svetlan 2012-05-04 17:08
Чета по-задълбочено двата извода на "комисията",че :"Приналдежността на журналисти към органите на бившата ДС поставя проблеми относно независимата журналистика и е несъвменстима с основни изисквания към професията".


Пълна наивност и простотия.Ето защо:
-кои са тези проблеми,до които е довела принадлежността на даден журналист към ДС???? Трябва да бъдат изброени тези "проблеми" и за кого са действително "проблеми".
-коя журналистика по време на комунистическия режим е била "независима",че тази ,която е свързана с журналистите ,принадлежали към ДС да е била "зависима". И какво по принцип при комунизма е било "независимо" от ДС? В коя област на живота,ДС не присъстваше,че да я няма и в БТА?
-кои са тези "основни изисквания към прфесията"(жуналситиката-б.м.)?Трябва да бъдат изброени тези "основни изисквания" при комунистическия режим ,а после да бъдат изброени "неосновните изисквания" на журналстиката в НРБ.И кой въобще определя тези изисквания?-основните и неосновните.
- и ако някои хора упрекват и издевателстват към Иво Инджев,нека посочат кореспондент на БТА или БРТ,или на някой вестник,който е бил на Запад и не е бил агент на ДС. Абе то нямаше тираджия,който да не е бил агент на ДС,та какво става за образовани хора с по няколко езика.Любо,ти не ги ли знаеш тези неща.И защо само един-единствен журналист е в устата на комунистическат а пропаганда от толкоз години?-ами защото се оказа,че Иво Инджев не е комунист и разобличава комуноидите,зна чи не е бил истински човек на ДС. Ако е бил техен човек,сега той щеше да е милионер ,или най-малко собственик на някоя телевизия,вестн ик,радио,или директор на разните агенции о областта на комуникациите и пресата. Да,ама не е...Това не можеш ли сам да го проумееш. Препоръчвам ти да прочетеш неговите книги и сам да определиш дали Инждев е поставено лице на комунистите и дали е бил верен агент на ДС.Щом като такъв високопоставен комунистически функционер като президента Първанов се занимава с обикновен журналист като него и го уволнява,значи цялата комунистическа банда не е доволна от Инджев. Което пък изключва възможността той да е "човек на комунистите".Те,комунисите си тръбят,че Иво Инджев е бил агент на ДС,но истината е,че не е техен човек. И много хора се хващат на тази уловка.Ако всички журналисти в комунистическат а кочина България са все такива кто Инждев,тогава би могло да се говори за независима журналистика,за сега такъв филм не се прожектира.

И е редно членовете на "Комисията" да станат първо независими от комунистическат а пропаганда и тяхната центарла и тогава да определят кой журналист е бил "зависим" или "независим" по време на комунистическия режим.И задължително да посочат "независимите". В противен случай те са мизерници и подлоги,източни к на новокомунистиче скат а пропаганда.Ду ю ноу,уот ай миин,сър...?
 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов